2013

2013


Slotbalans per 31 december 2013:

 

Debit

Credit

Bankrekening

€ 605,50

Eigen
vermogen

-/-
€ 203,00

Betaalde
borgsommen

€ 120,00

Leningen
verstrekt door bestuurders

€ 594,83

Debiteuren

€ 140,00

Overige
crediteuren

€ 473,67

Totaal

€ 865,50

Totaal

€ 865,50


Staat van baten en lasten over 2013:

Baten

Bijdragen
kerstconcert

€ 740,50

Bijdragen
docenten

€ 140,00

Totale
baten

€ 880,50

Lasten

Huur
opslag en zalen (incl. catering kerstconcert)

€ 623,37

Oprichtingskosten

€ 285,56

Vervoerskosten

€ 115,90

Bankkosten

€ 58,67

Totale
lasten

€ 1083,50

Resultaat
over 2013

-/-
€ 203,00

2013 was het startjaar van de Stichting Recht op Muziek voor Kinderen Zwolle e.o. (de Stichting RMK).
De activiteiten zijn na de zomer gestart, wat tot gevolg heeft dat tegenover de eenmalige
oprichtingskosten slechts geringe bijdragen van de aangesloten
docenten staan. Dankzij een goed bezocht kerstconcert waarvoor wij
verscheidene sponsors hebben gevonden kon het eerste jaar met een
bescheiden verlies worden afgesloten.

De bestuurders van de Stichting RMK hebben het volste vertrouwen in de
toekomst en hebben daarom leningen verstrekt om de aanloopkosten op
te vangen. De bestuurders hebben de intentie uitgesproken om voor
zover dat nodig is genoemde leningen te vergroten zodat de
liquiditeit van de Stichting RMK gewaarborgd wordt. Het opeisen van
dergelijke leningen is pas aan de orde zodra de Stichting RMK goed
draait en daartoe aan diverse scholen piano’s heeft verstrekt.

De vooruitzichten voor 2014 zijn goed. Het aantal aangesloten docenten
en scholen groeit gestaag. Afgezien van geringe kosten voor de
opslagruimte en het drukwerk zijn er geen noemenswaardige kosten
terwijl de bijdragen van de aangesloten docenten goed zijn voor
dekking van de reguliere kosten.