verantwoording 2016 & 2017

Administratie: 8 - Stg. " Recht op Muziek voor Kinderen" Zwolle
Datum: 3 februari 2018 door Th. van den Berg
 Balans / Winst- en verliesrekening   
  2017 2016
  Eindsaldo (Debet) Eindsaldo (Credit) Eindsaldo (Debet) Eindsaldo (Credit)
Balans        
1 - Activa        
11 - Materiële vaste activa 1.258,95   1.258,95  
14 - Kortlopende vorderingen 2.074,90   754,76  
16 - Liquide middelen 23,43     139,77
Totaal: 1 - Activa 3.357,28   1.873,94  
2 - Passiva        
20 - Eigen vermogen   1.850,92   3.981,26
22 - Schulden 47,08     23,02
Totaal: 2 - Passiva   1.803,84   4.004,28
Resultaat        
Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode)   1.553,44 2.130,34  
Totaal: Resultaat   1.553,44 2.130,34  
Totaal: Balans 3.357,28 3.357,28 4.004,28 4.004,28
 
         
Administratie: 8 - Stg. " Recht op Muziek voor Kinderen" Zwolle
Datum: 3 februari 2018 door Th. van den Berg
 Balans / Winst- en verliesrekening   
         
  2017 2016
  Eindsaldo (Debet) Eindsaldo (Credit) Eindsaldo (Debet) Eindsaldo (Credit)
Winst- en verliesrekening        
3 - Opbrengsten        
30 - Omzet   4.991,59   2.820,55
Totaal: 3 - Opbrengsten   4.991,59   2.820,55
4 - Kosten        
Niet gekoppeld 628,87   524,31  
43 - Overige bedrijfskosten 2.526,85   4.402,24  
44 - Financieel opbrengsten en kosten 282,43   24,34  
Totaal: 4 - Kosten 3.438,15   4.950,89  
Resultaat 1.553,44     2.130,34
Totaal: Winst- en verliesrekening 4.991,59 4.991,59 4.950,89 4.950,89